Algemene Voorwaarden The Conscious Business Tribe

KVK Nummer: 66685893

Website: www.theconsciousbusinesstribe.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met ‘The Conscious Business Tribe’, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 The Conscious Business Tribe is een aanbieder van trainingen, coaching en programma’s op het gebied van persoonlijke- en bedrijfsontwikkeling.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en levering van diensten door The Conscious Business Tribe.

1.3 Iedere deelnemer die een programma, product of dienst bij The Conscious Business Tribe koopt en/of volgt, stemt in met deze bepalingen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen

2.1 De volledige koopsom van onze producten en diensten dient altijd in één keer afgenomen en betaald te worden in onze webshop.

2.2 In uitzonderlijke gevallen kan er een betalingsregeling afgesproken worden met The Conscious Business Tribe. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met The Conscious Business Tribe.

2.3 Alle genoemde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

2.4 De prijzen gelden slechts voor de genoemde geleverde goederen, diensten en werken genoemd bij de geleverde product en/of dienst.

Artikel 3: Annulering

Programma’s, producten en diensten (nader te noemen ‘programma’s):

3.1 Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma - niet worden geannuleerd, tenzij The Conscious Business Tribe voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling.

3.2 The Conscious Business Tribe biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een programma te bezoeken.

3.3 Ook heeft The Conscious Business Tribe geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten van een programma – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.

Individuele afspraken:

3.4 Bij verhindering kan een sessie tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

3.5 Bij annulering binnen 48 uur worden de kosten voor de afspraak volgens uurtarief in rekening gebracht.

3.6 Bij annulering binnen 24 uur in verband met ziekte worden geen kosten in rekening gebracht

Artikel 4 Overdraagbaarheid

4.1 Een programma van The Conscious Business Tribe is persoonsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar deelname aan een programma niet aan een ander kan overdragen.

4.2 Voor eenmalige bijeenkomsten biedt The Conscious Business Tribe in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met The Conscious Business Tribe op te nemen.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Als door overmacht een programma niet door kan gaan, zorgt The Conscious Business Tribe voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een programma wordt gewijzigd, zorgt The Conscious Business Tribe ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.

5.2 Gewijzigde programma’s geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

5.3 Er is sprake van overmacht wanneer de vertraging of tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van The Conscious Business Tribe. asf

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 The Conscious Business Tribe spant zich in om de programma’s voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een programma verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een programma, dan is The Conscious Business Tribe alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van The Conscious Business Tribe is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor The Conscious Business Tribe verzekerd is.

6.2 Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van The Conscious Business Tribe, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

6.3 Ook is The Conscious Business Tribe niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrechten

7.1 Alle intellectueel eigendomsrechten die betrekking hebben op het door The Conscious Business Tribe verstrekt materiaal ligt bij The Conscious Business Tribe.

7.2 Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij The Conscious Business Tribe hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Deelname programma

8.1 Iedere deelnemer is vrij om wel of niet aan de aangeboden activiteiten deel te nemen.

8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs en/of geestverruimende plantmedicijnen te gebruiken of mee te brengen naar programma’s van The Conscious Business Tribe.

8.3 De deelnemer dient tijdens het bezoeken van een programma in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij The Conscious Business Tribe.

Artikel 9 Beelden programma

9.1 The Conscious Business Tribe kan tijdens een programma foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. The Conscious Business Tribe heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en privacy

10.1 ‘The Conscious Business Tribe’ verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessie, tenzij wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

10.2 The Conscious Business Tribe verwerkt door klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens zie onze privacyverklaring.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1 The Conscious Business Tribe behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. The Conscious Business Tribe publiceert altijd de laatste versie op haar website: theconsciousbusinesstribe.com.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen onderworpen worden aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.